Nová podoba našeho koučovacího výcviku zaměřeného na současnou praxi (s velkým důrazem na individuální rozvoj a inovace) startuje již v září 2024. Zbývají 2 volná místa → zjistěte více

FacebookLinkedIn Instagram

Co to je NLP (neurolingvistické programování)

|
Markéta Hamrlová

Co to je NLP? Jak vzniklo? Na čem je postaveno? Jaká je jeho kritika? Co skutečně NLP umí a neumí? Tento článek vám nabídne základní vymezení NLP, přinese praktické informace a ukáže konkrétní příklady, jak můžete tuto metodu využít ve svém životě.

Co to je NLP aneb definice

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo mít více možností pro řešení různých životních výzev a flexibility ve svém životě? Neurolingvistické programování, známé jako NLP, může být jednou z cest, jak tohoto dosáhnout. 

Neurolingvistické programování (NLP) bylo původně koncipováno jako psychoterapeutická metoda (a v některých zemích je takto definována a uznávána). V současné době jde však především o označení metody osobního rozvoje a komunikace, která se zaměřuje na spojení mezi neurologickými procesy, jazykem a vzorci chování získanými zkušenostmi. 

Podle metodiky NLP jsou mysl, emoce a tělo jeden navzájem propojený systém. Jeden ze základních pilířů NLP symbolizuje poznatek, že se lze naučit změnit způsob, kterým vnímáme svět a na základě toho aktivně měnit svoji fyzickou realitu.

V ČR jde o metodu pro osobní a profesní rozvoj, NLP nesmí být vydáváno za náhražku za odborné psychologické poradenství, psychoterapii, psychiatrickou léčbu nebo jiné zdravotní služby.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak si vybrat koučovací výcvik

Jak vzniklo NLP a jaká je jeho historie

Neurolingvistické programování (NLP) vzniklo v 70. letech 20. století, kdy se tehdy ještě studenti vysoké školy Richard BandlerJohn Grinder společně domluvili na zkoumání a popis vzorců pro úspěšnou komunikace a rozvoj. Inspirovali se prací terapeutů jako Fritz Perls, Virginia Satir a Milton Erickson, jejichž techniky a způsoby práce s klienty analyzovali a modelovali. V roce 1975 představili Bandler a Grinder své poznatky veřejnosti prostřednictvím knihy „The Structure of Magic“. Tato práce položila základy NLP, které se rychle stalo populárním nástrojem pro terapii, osobní a profesní rozvoj.

V 80. letech došlo mezi Bandlerem a Grinderem k soudnímu sporu ohledně autorských práv k NLP. Tento spor ve svém důsledku vedl k tomu, že metoda NLP nebyla centralizovaně sjednocena a definována a došlo k jejímu rozdělení na několik škol a směrů. Díky tomu dnes existuje mnoho různých školení a certifikací NLP, které se mohou i velmi významně lišit kvalitou a přístupem.

Mezi ty dominantní NLP směry rozvíjející se v současné době patří zejména:

Každý z těchto směrů má své specifické techniky a nástroje, ale všechny sdílejí základní principy NLP, jako je zlepšování komunikace, změna myšlenkových vzorců a zvýšení osobní efektivity.

Na jakých pilířích stojí NLP

NLP, neboli neurolingvistické programování, stojí na několika základních pilířích, které definují jeho přístupy a techniky.

Subjektivita lidského vnímání

NLP vychází z předpokladu, že každý jedinec vnímá svět svým unikátním způsobem. Naše myšlenky, pocity a chování jsou ovlivňovány našimi osobními zkušenostmi a způsobem, jakým je zpracováváme. Tato subjektivní realita ovlivňuje naše rozhodování a chování.

Jazyk a komunikace

Jazyk, který používáme, má zásadní vliv na naše myšlení a chování. NLP se zabývá tím, jak jazyk ovlivňuje naše myšlení, a jak můžeme pomocí jazykových vzorců ovlivnit své i cizí myšlení a chování.

Změna a flexibilita

Jedním z hlavních cílů NLP je zvýšit osobní možnosti a flexibilitu. NLP poskytuje nástroje a techniky, jak efektivně měnit své myšlenkové a behaviorální vzorce, aby jedinec mohl dosáhnout svých cílů a zlepšit kvalitu svého života.

Modelování úspěchu

NLP se zaměřuje na identifikaci a modelování chování a strategií úspěšných jedinců. Tímto způsobem je možné tyto úspěšné vzorce (z jakéhokoliv odvětví) přenést a aplikovat na jiné jedince, aby dosáhli podobných výsledků.

Základy neurověd

NLP integruje poznatky z neurověd, psychologie a lingvistiky, což umožňuje hlubší porozumění tomu, jak fungujeme, zpracováváme informace a čím a jak je ovlivňováno naše chování.

Předpoklady NLP

Tyto základní předpoklady zahrnují myšlenky jako „Mapa není území“ (naše vnímání reality není samotná realita), „Každé chování má pozitivní záměr“ (i zdánlivě negativní chování má svůj pozitivní důvod) a „Lidé mají všechny zdroje, které potřebují k úspěchu“ (všichni mají potenciál dosáhnout svých cílů).

Přístup zaměřený na výsledek

NLP se zaměřuje na definování a dosažení konkrétních výsledků. Jedinci jsou vedeni k tomu, aby jasně definovali své cíle a používali techniky NLP k jejich dosažení.

NLP se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým poznatkům a potřebám. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak v dnešní době dosáhnout psychické pohody

Kritika NLP

Osobně se domnívám, že NLP velmi uškodil osobní spor jeho zakladatelů, který ve svém konečném důsledku vyústil mimo jiné ve fakt, že NLP není jako metoda přesně definováno a chráněno ochrannou známkou. Často se tak bohužel stává, že jsou termínem NLP zastřešovány i nejrůznější pseudovědecké a často i manipulativní přístupy a hnutí. To pochopitelně vyvolává negativní reakce z vědecké strany.

Hlavní body vědecké kritiky NLP směřují do těchto bodů:

  1. Nedostatek empirických důkazů: Jedním z největších problémů NLP je absence robustních vědeckých studií, které by potvrzovaly jeho účinnost. Řídce prováděné výzkumy fragmentů NLP často postrádají standardizace, což ztěžuje ověření výsledků. 
  2. Nedostatečná teoretická základna: Kritici také upozorňují na to, že NLP postrádá soudržnou teoretickou základnu, prolíná se napříč jednotlivými obory a je nejednotně aplikováno. 
  3. Některé dílčí principy NLP, jako například „reprezentační systémy“ a „oční pohyby“, byly vědeckým zkoumáním přímo zpochybněny
  4. Komercializace a variabilita kvality: NLP se často prodává jako rychlé řešení pro různé problémy, což vede k vysoké komercializaci a variabilitě v kvalitě nabízených kurzů a tréninků. 

Osobně vnímám jako společné těžiště fakt, že se výzkumné studie zkoumající fragmenty NLP týkají mnohdy diametrálně odlišných aplikací NLP a toho, co je za NLP vydáváno.

Co skutečně NLP umí a neumí

NLP představuje fakticky velmi rychlý a efektivní nástroj změny v rámci osobního a profesního rozvoje.

Co NLP umí

Zlepšení komunikace

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdyby vaše slova měla větší dopad? NLP techniky, jako je „komunikační napojení“, mohou proměnit vaše schopnosti navazovat a udržovat harmonické vztahy. Představte si, jak hladce může probíhat obchodní jednání nebo osobní rozhovor, když dokážete skutečně naslouchat a být přítomni.

Sebekoučink

NLP nabízí velmi efektivní nástroje pro sebereflexi a sebekoučink. Například metodika „landscape“ vám umožní lépe porozumět svým skutečným cílům, očekáváním a nalézt překvapivé a mnohdy i dříve netušené zdroje pro jejich realizaci.

Osobní rozvoj

NLP se často používá v koučinku k dosažení osobních cílů a zvýšení sebevědomí. Technika „kotvení“ například umožňuje vytvořit pozitivní emoční stavy, které lze kdykoliv vyvolat na základě podmíněného reflexu. To je užitečné např. při zvládání stresu nebo úzkosti a může vám pomoci cítit se jistěji v každodenních situacích.

Mezi další faktické možnosti použití technik NLP v praxi patří například: modelace schopností, eliminace bolesti, eliminace strachu, změna zvyku atd.

Co NLP neumí

Léčba psychických poruch

NLP není náhradou za odbornou lékařskou, psychoterapeutickou nebo psychologickou péči. Nemůže léčit vážné psychické poruchy jako deprese nebo schizofrenie. Tyto stavy vyžadují odbornou léčbu od kvalifikovaných specialistů.

Vědecká validace

Ačkoli NLP fakticky slibuje a v praxi umí mnoho, existuje jen omezený počet vědeckých studií, které by jeho účinnost podporovaly. V současných vědeckých kruzích panuje spíše odmítavý či nevymezený názor na NLP, přičemž největší část toho, co spadá pod metodický rámec NLP, náleží do tzv. „šedé zóny“ (tzn. oblasti vědeckými výzkumy nepokryté).

Jednotná metodika

NLP postrádá standardizaci napříč různými školami a tréninky. Kvalita a hloubka výuky se mohou výrazně lišit, což znamená, že ne všechny programy NLP jsou stejně kvalitní

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jakou akreditaci potřebujete k výkonu profese kouče

Konkrétní příklady z mé praxe: použití NLP

Abych vám lépe přiblížila fungování NLP, sepsala jsem pro vás několik konkrétních příkladů jeho využití.

Okamžitá změna

Manažer ve firmě využil techniku „komunikačního napojení“ ke zlepšení vztahů se svým týmem. Výsledkem byla okamžitě lepší spolupráce a jednoznačně měřitelná zvýšená produktivita.

Naučené koktání ze stresu

Osoba, která se naučila při zvýšené stresové zátěži před veřejným vystoupením koktat se za použití technik „kino“ a „kotvení“ během 30 minut naučila odlišné klidné sebejisté reakci a koktání se již nevrátilo.

Odstranění strachu ze zubaře

Osoba, která zažívala silnou stresovou reakci při návštěvě zubaře, včetně toho, že několikrát při zvuku vrtačky z čekárny utekla (z toho jednou oknem) se za pomocí techniky ze sféry NEW CODE NLP této své naučené reakce během 15 minut zcela zbavila, přičemž nyní je pro ni návštěva zubaře a zvuk vrtačky stejně neutrální jako např. pohled na plynoucí řeku.

Jak pracujeme s NLP v AKOR

V AKOR® si ceníme hlubokého porozumění principům NLP, které aplikujeme při své každodenní práci. Na základě konfrontace s tím, co přináší a vyžaduje dnešní praxe, tento přístup dále rozvíjíme a přetváříme do unikátního funkčního systému NLP KOUČINK AKOR®, který stojí na pevných základech původní metodiky, ale zároveň přináší inovace a zlepšení. Tyto inovace jsou podle nás klíčové pro to, aby NLP bylo maximálně efektivní a relevantní i v dnešní době a co nejvíce odpovídalo potřebám současné praxe.

Tento systém se řídí 5 klíčovými pravidly:

Závěr

NLP nabízí fascinující svět plný možností pro osobní i profesionální rozvoj. Tato metodika vám může pomoci zlepšit komunikaci, překonat vnitřní omezení, zvýšit sebevědomí a efektivitu. Zároveň vás může naučit, jak lépe zvládat stres a konflikty, dosahovat svých cílů a vytvářet pozitivní změny ve vašem životě. Objevování NLP otevírá cestu k větší flexibilitě, svobodě a tím i úspěchu. Pokud vás zajímá více, neváhejte prozkoumat další zdroje a zapojit se do našich kurzů. 

Zažijte to na vlastní kůži!

NLP je u nás možné studovat jako nadstavbu koučovacího kurzu KOUČ. Tato nadstavba nese označení NLP KOUČ AKOR.

Zjistěte více

Chcete se o NLP technikách dozvědět více hned teď? Na mém osobním webu najdete možnost stáhnout si e-book, který vám je představí.

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Akademie osobnostního rozvoje | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby